مدت دوره: 
54ساعت
هزینه: 
620هزارتومان
تاریخ شروع: 
۲۱ آبان
روزهای برگذاری: 
روزهای جمعه ساعت ۹ تا ۱۵